Ochrana osobných údajov

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“)

a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

Vážení klienti,

v týchto podmienkach ochrany súkromia Vám chceme poskytnúť komplexné informácie o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov prostredníctvom našej spoločnosti v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM A KDE SA NA NÁS MÔŽETE OBRÁTIŤ ?

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
Obchodné meno:I-sys, s.r.o. 
Sídlo:Mlynská 42, Selce PSČ: 976 11
IČO:45 465 576
Kontakt:Tel.: +421 917 989 201, +421 917 969 900; Email: i-sys@i-sys.sk
Zodpovedná osoba:Nie je určená. V prípade akýchkoľvek otázok nás však môžete kontaktovať na vyššie uvedených kontaktných údajoch.

PREČO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE ?

Osobné údaje spracúvame pre rôzne účely podľa toho akú službu pre Vás poskytujeme.

 ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRÁVNY ZÁKLAD

 

1.V prípade, že nás budete kontaktovať prostredníctvom nášho online kontaktného formulára alebo mailovej komunikácie, účelom spracúvania  Vašich osobných údajov je odpovedať Vám na Vašu žiadosť/ správu.§   Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, konkrétne ide o pracovnú komunikáciu s existujúcimi alebo potencionálnymi klientami, podľa čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR.
   
2.V prípade, že Vás naše služby zaujali a vyžiadali ste si od nás cenovú ponuku, účelom spracúvania osobných údajov je vypracovanie cenovej ponuky na základe dopytu zákazníka vrátane poskytnutia bližších informácií.§   Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,  podľa čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR.
   
3.V prípade uzavretia vzájomného zmluvného vzťahu, účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, vrátane predzmluvných vzťahov, t.j. definovať čo má byť predmetom plnenia, určenie jednotlivých zmluvných strán, dodanie služby a s tým súvisiace vyhotovenie faktúry a komunikácia s Vami.

§   Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,  podľa čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR.

§   Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide najmä o zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, podľa čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR.

§   Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, konkrétne na uplatňovanie alebo bránenie nárokov predávajúceho súdnou cestou napr. nárok na náhradu škody, podľa čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR.

   
4.Informovanie o rôznych akciách a novinkách prevádzkovateľa (marketingová komunikácia).

§ V prípade marketingovej komunikácie bez predchádzajúceho vzťahu s dotknutou osobou – súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, podľa čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR alebo

§ V prípade marketingovej komunikácie s existujúcimi klientami – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je marketingová komunikácia s existujúcimi klientami, podľa čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR.

   
5.Zverejňovanie referencií vrátane fotografií  fyzických osôb na propagačné účely.§ Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR.
   
6.Archívne účely§ Článok 89 GDPR, §78 ods. 8 Zákona OOÚ (ako zlučiteľný účel) podľa zákona o archívoch a registratúrach.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME ?

Vo vzťahu k Vám ako dotknutej osobe spracúvame výlučne len tzv. bežné osobné údaje. Ide najmä o základné identifikačné a kontaktné údaje klienta: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa dodania tovaru, ak je iná ako adresa bydliska zákazníka, e-mail, telefónne číslo.

KOMU MÔŽU BYŤ POSKYTNUTÉ ALEBO SPRÍSTUPNENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené nasledujúcim kategóriám príjemcov.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

–  Firma poskytujúca pre nás účtovné služby v prípade vyhotovenia a spracúvania účtovných dokladov.

–  Externí spolupracovníci za účelom realizácie zákazky.

–  Poskytovateľ IT servisu/údržby/podpory.

–  Poskytovateľ hostingových služieb za účelom uchovávania elektronických údajov.

–  Štátne kontrolné orgány za účelom prípadnej kontroly.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre účel č. 1: do vybavenia Vašej žiadosti/správy.

Pre účel č. 2: jeden rok  (ak je cenová ponuka neakceptovaná), ak je cenová ponuka akceptovaná – počas realizácie zákazky a ešte 5 rokov po skončení záručnej doby.

Pre účel č. 3: po dobu realizácie zmluvy a následne ešte 5 rokov po uplynutí platnosti danej zmluvy alebo platnosti prípadnej záruky zo zmluvy. Účtovné doklady sa archivujú 10 rokov.

Pre účel č. 4: po dobu trvania Vášho záujmu o odber newsletteru, resp. do odvolania Vášho súhlasu.

Pre účel č. 5: po dobu 5 rokov, prípadne do odvolania Vášho súhlasu.

Pre účel č. 6: v súlade s registratúrnym plánom/poriadkom prevádzkovateľa.

 

PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE DO TRETÍCH KRAJÍN ALEBO DO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny mimo krajín EÚ a EHP alebo do medzinárodnej organizácie nie je a ani sa nezamýšľa.

 

AKÉ MÁTE PRÁVA AKO DOTKNUTÁ OSOBA ?

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

–        právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),

–        právo na opravu  Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),

–        právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,

–        právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,

–        právo na prenosnosť osobných údajov  podľa čl.20 GDPR,

–        právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,

–        právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 – právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona o ochrane osobných údajov, viac info. nájdete na www.dataprotection.gov.sk

 

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o dôvodoch predĺženia lehoty Vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Pri vybavovaní Vašej žiadosti sme povinní overiť si Vašu totožnosť. O postupe overenia Vašej totožnosti Vás budeme informovať pri reakcii na Vašu žiadosť. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce, môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS
Vo všetkých prípadoch, kde je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby, máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla alebo na emailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.
POUČENIE O PRÁVE NAMIETAŤ SPRACÚVANIE ÚDAJOV NA ÚČEL PRIAMEHO MARKETINGU
Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

JE POSKYTNUTIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV DOBROVOĽNÉ ?

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ
Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov bude, že nebude možné Vám poskytnúť objednanú službu a vystaviť Vám daňový doklad, teda poskytnúť Vám naše službu. Iné následky nie sú.

DOCHÁDZA K AUTOMATIZOVANÉMU SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV S PRÁVNYM ÚČINKOM A/ALEBO INÝM PODSTATNÝM VPLYVOM NA VÁS ?

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

AKO ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE, Z AKÉHO ZDROJA ?

Prevádzkovateľ spracúva výlučne len údaje, ktoré mu Vy ako  dotknutá osoba poskytnete. Prevádzkovateľ nepoužíva osobné údaje pochádzajúce z verejne prístupných zdrojov.

AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIES ?  

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webové stránka používa súbory cookies najmä na účely zabezpečenia fungovania webstránok a základného merania ich návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Zablokovaním súborov cookies však môžete obmedziť funkcionalitu niektorých webstránok (najmä ak sa vyžaduje prihlásenie). Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našich stránkach. Súhlas s použitím súborov cookies nie v zmysle daného ustanovenia potrebný pre„…technické uloženie údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete.“ V skratke to znamená, že nepotrebujeme získavať Váš „cookies“ súhlas pre tzv. session cookies, ktoré umožňujú technický chod a fungovanie našich webstránok.

ZMENA PODMIENOK OCHRANY SÚKROMIA

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti podľa možností napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.