Cookies

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

Nakoľko v súvislosti so spracúvaním cookies dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
Obchodné meno:I-sys, s.r.o.  
Sídlo:Mlynská 42, Selce, PSČ: 976 11
IČO:45 465 576
Kontakt:Tel.: +421 917 989 201, +421 917 969 900; Email: i-sys@i-sys.sk
Zodpovedná osoba:Nie je určená. V prípade akýchkoľvek otázok nás však môžete kontaktovať na vyššie uvedených kontaktných údajoch.
ČO SÚ COOKIES?
Sú to krátke, zvyčajne textové súbory, generované webovým serverom, ktoré sa ukladajú na počítači používateľa (návštevníka webovej stránky), a to prostredníctvom webového prehliadača daného používateľa (v prípade, že sú na strane webového prehliadača povolené).  Keď sa používateľ neskôr vráti na tú istú webovú stránku, prehliadač pošle tieto uložené cookies späť na webový server, ktoré si  pred tým uložil na počítači používateľa. Tzv. Session cookies majú krátku životnosť a mažú sa po ukončení aktuálnej návštevy, resp. po zatvorení prehliadača.
ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súbory cookies umožňujú skvalitňovať služby prevádzkovateľa poskytované prostredníctvom webového sídla (zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky, prípadne aj základného merania jej návštevnosti).
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.
KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov: 

–  Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov

–  Poskytovateľ IT servisu/údržby/

–  Poskytovateľ trackovacích služieb za účelom skvalitňovania služieb

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
Prenos osobných údajov do tretej krajiny mimo krajín EÚ a EHP alebo do medzinárodnej organizácie nie je a ani sa nezamýšľa.
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súbory cookies majú životnosť po dobu stanovenú v parametroch cookies, ktorá je obvykle: 24 hod.
POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

–        právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),

–        právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,

–        právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo

–        právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,

–        právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj

–        právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov,

–        právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 – právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona o ochrane osobných údajov, viac info. nájdete na www.dataprotection.gov.sk

 

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS
Cookies môže používateľ kedykoľvek odstrániť, a to zmenením nastavenia svojho webového prehliadača. Existuje veľa spôsobov na riadenie cookies. Preštudujte si prosím pokyny Vášho prehliadača alebo pomocníka, aby ste dozvedeli viac o tom, ako prispôsobiť, alebo upraviť nastavenia Vášho prehliadača.
POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ
V prípade, že nesúhlasíte so sledovaním cookies, Vaše osobné údaje sa nebudú pre daný účel spracúvať a nemá to pre Vás žiaden právny dopad/následky.  Obmedzenie cookies však môže mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke prevádzkovateľa alebo vplyv na správne zobrazovanie a fungovanie webovej stránky.
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.